Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Pasionisté

Pasionisté

 Společenství utrpení Ježíše Krista známé také jako kongregace passionistů je římskokatolická řeholní kongregace, která klade zvláštní důraz na utrpení Ježíše Krista. Symbolem kongregace, jejíž členové za svým jménem uvádějí zkratku C. P., je Nejsvětější Srdce Ježíšovo doplněné křížem. V 1. pol. 18. st. ji založil svatý Pavel od Kříže.

Řád pasionistů

Spiritualita

společenství pasionistů stojí na utrpení Ježíše Krista a úctě k Panně Marii. Vy­značuje se du­chem vnitřní modlitby ve spojení s aktivním apoštolátem.

Poslání

pasionistů je následování Krista ukřižovaného a hlásání jeho utrpení a smrti. „Ježí­šovo utr­pení je nej­větší a nejpodivuhodnější dílo Boží lásky“.

Řád

pasionistů má dvě větve: mužskou a ženskou. Členové obou těchto větví usilují, aby přiblí­žili lidem osvobozující poselství o ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Pánu: „Ježíšovo utr­pení jako div divů Boží lásky“.

Zakladatel řádu

pasionistů byl Svatý Pavel od Kříže. Narodil se 3. ledna 1694 v Ovadě v severozápadní Itálii, ve věku 26 roků se hluboce věřící mladý muž rozhodl zasvětit svůj život cele Bohu. Na 40 dní se pak Pa­vel uchýlil do samoty, kde sepsal řádovou řeholi. Už roku 1725 dostává od papeže Be­nedikta XIII. souhlas k založení řádového společenství. V další době až do vystavění prvního kláštera žil Pa­vel částečně v úplné samotě, částečně cestoval kra­jem a kázal. Mysticky vysoce omilostněný zakladatel řádu zemřel dne 18. 10. 1775 ve věku 81 rok pokojnou smrtí v klášteře sv. Jana a Pavla v Římě.

Papež Pius IX. ho roku 1853 prohlásil za blahoslaveného, 29. června roku 1864 za svatého. Jeho svátek se slaví 19. října.

Přímým odkazem sv. Pavla od Kříže je jeho duchovní deník (sepisovaný ve 40 dnech odlou­čení v roce 1720), písemná korespondence čítající 2060 dopisů a spisek „Mystická smrt“ (se­psaný roku 1761). K odkazu sv. Pavla patří pravděpodobně i spis „Utrpení Ježíše Krista ve čty­řiceti krátkých úvahách, sepsaných Otcem Pavlem od Kříže“ (vydaný v roce 1750), i když jeho autorství je v tomto případě sporné. Jedná se spíše o soubor jeho myšlenek a kázání, sestave­ných některým jeho spolupracovníkem a určený prostým věřícím.

Kolébka pasionistů

stála na Monte Argentario u města Orbetello blízko toskánského stře­do­mořského pobřeží. Zde se usadil sv. Pavel od Kříže spolu se svým bratrem Janem Křtite­lem a založili první klášter řádu, který byl oficiálně a definitivně potvrzen 15. 5. 1741 papežem Bene­diktem XIV.

V roce 1767 se stal sv. Pavel od Kříže generálem řádu. Z Orbetella přeložil generalát řádu do kláštera sv. Jana a Pavla v Římě, který sv. Pavel od Kříže dostal darem od papeže Klementa XIV., jenž si ho velmi vážil. Generalát řádu je v tomto klášteře dosud.

Úmyslem

zakladatele řádu pasionistů, sv. Pavla od Kříže, bylo založit řád, ve kterém by bratři a sestry vedli ži­vot s energií jezuitů a v samotě kartuziánů. Když papež Benedikt XIV. uznával Pav­lovu ře­holi, řekl: „Řád, který měl být zřízen první, byl založen poslední“.

Sliby

skládají pasionisté čtyři. Kromě tří obvyklých slibů (čistoty, poslušnosti a chudoby) mají ještě čtvrtý: slibují šířit úctu k utrpení Páně.

Řádový oděv

pasionistů tvoří černý hábit, kde je na hrudi emblém kříže a srdce. Ve středu srdce je řecko – latinský nápis „JESU XPI PASSIO“, což znamená „Umučení Ježíše Krista“. Na kože­ném opasku je růženec s oboustranným křížem – na jedné straně obraz Krista, na druhé straně obraz Matky Boží Bolestné a latinský nápis „Matko Bolestná, oroduj za nás“. V růženci je ve­tknutý ještě jeden křížek z pěti zrnek, který je symbolem pro pět ran Kristových.

Působení řádu

bylo do roku 1840 omezeno pouze na střední Itálii. V roce 1840 byl založen klášter v Belgii, roku 1841 v Anglii, do roku 1878 pak byly založeny kláštery ve Španělsku, v jižní Americe, Austrálii a Francii, roku 1924 se řád rozšířil do Německa a Polska. K roku 1981 působil řád pa­sionistů v 52 zemích Evropy, Afriky, Asie, Austrálie, Oceánie a Ame­riky a čítá několik tisíc členů v obou řádových větvích.

Svatořečení členové kongregace:

Svatý Pavel od Kříže (1694–1775), zakladatel kongregace

Svatý Vincenc Maria Strambi (1745–1824), italský biskup

Svatý Charles z Mount Argus (1821–1893), nizozemský kněz působící v Irsku, známý zázračnými uzdraveními

Svatý Gabriel Possenti (1838–1862), student bohosloví

Svatá Gemma Galgani (1878–1903), italská mystička, laická členka

Svatý Inocenc od Neposkvrněného početí Panny Marie (1887–1934), španělský mučedník z doby Španělské občanské války

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení